Aan de diensten & producten geleverd door Webtail Internet Services zijn voorwaarden verbonden t.b.v. aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. De voorwaarden worden altijd verstuurd bij het aangaan van een overeenkomst, maar worden ook in elke factuur genoemd.

1. Domeinregistratie

1.1. Domeinen worden door Webtail geregistreerd op naam organisatie, naam contactpersoon, adres, telefoon en e-mailadres van Klant. Klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze informatie.
1.2. Domeinregistratie wordt aangegaan voor de periode van één jaar ingaande op de dag van registratie.
1.3. Opzegtermijn voor domeinen is altijd 2 maanden voor einde contractperiode. Indien er geen sprake is van opzegging, wordt de contractperiode van betreffende domein met 1 jaar stilzwijgend verlengd. Klant kan opzeggen via post, e-mail met leesbevestiging of telefoon. Domeinen kunnen opgezegd worden per einde contractperiode of per direct.
1.4. Bij beëindiging van domeinregistratie zal een eventuele gekoppelde hostpakket (website) of doorgekoppeld hostpakket (re-direct) niet meer beschikbaar zijn.
1.5. Nederlandse domeinen (.nl) worden aangemeld bij Stichting Internet Domeinen Nederland (SIDN) op naam opdrachtgever. Informatie over Nederlandse domeinen is op te vragen via sidn.nl. Voor buitenlandse domeinen kan gevraagd worden om een uittreksel Kamer van Koophandel of kopie paspoort.
1.6. Webtail registreert alle domeinen via Registrar Easyhosting BV als reseller. Bij uitvallen Webtail vervallen alle lopende domeincontracten aan Easyhosting BV. waarmee continuering gewaarborgd is.
1.7. Webtail beheert alle verwijzingen (DNS) van domein namens Klant. Gewenste wijzigingen (re-directs, TXT t.b.v. e-mail) worden altijd per e-mail aangeleverd door Klant en worden tot maximaal 10 records per jaar kosteloos uitgevoerd door Webtail.
1.8. SSL-certificaten voor beveiligde websites (https) zijn tegen meerprijs verkrijgbaar. Voor prijzen en installatiekosten, zie tarieven op webtail.nl.
1.9. Indien Klant gebruik maakt van een externe mailserver, dient Klant één e-mailaccount door te geven aan Webtail voor de juiste verzending van e-mail (n.a.v. formulier, webshop, e.d.) ter voorkoming van problemen met aflevering e-mails.

2. Domeinregistratie bij derden

2.1. Indien een domein elders is geregistreerd, is Klant zelf verantwoordelijk voor juiste registratie en instellingen. Werkzaamheden bij externe domeinleveranciers (Registrars) worden door Webtail als service gezien waarbij de aansprakelijkheid altijd bij Klant en/of domeinleverancier blijft. Werkzaamheden bij externe domeinleveranciers door Webtail behoren niet tot standaard werkzaamheden (tenzij expliciet geoffreerd) en kunnen leiden tot extra kosten.
2.2. Bij domeinregistratie bij derden maar hosting bij Webtail is een SSL-cerficaat (https) ook mogelijk, maar de installatiekosten zijn hoger omdat er door meerdere partijen gecommuniceerd moet worden.

3. Hosting

3.1. Webtail levert standaard shared hosting. Dat betekent dat er meerdere websites op één server staan. Een eigen server (dedicated server) is ook mogelijk tegen meerprijs (zie tarieven op webtail.nl).
3.2. Webtail is verantwoordelijk voor het periodiek backuppen van software en content. Periode is afhankelijk van aantal aanpassingen.
3.3. Webtail is verantwoordelijk voor het updaten van WordPress, thema’s en plugins en het onderliggende PHP (programmeertaal) en SQL (database). Indien een module niet meer functioneert, wordt de voorlaatste versie geplaatst en bewaard (bevroren).
3.4. Indien Klant updates wil uitvoeren, dient dat eerst overlegd te worden met Webtail.
3.5. Bij elk hostpakket wordt bepaald hoeveel opslagcapaciteit en bandbreedte er geleverd wordt. Standaard is dat 5Gb respectievelijk 20Gb. Grotere pakketten zijn leverbaar tegen meerprijs (zie tarieven op webtail.nl)
3.6. Webtail levert enkel hosting aan klanten die ook een website hebben bij Webtail.
3.7. De servers van Webtail hebben een uptime van 99%, behoudens overschrijding van limieten in website Klant.
3.8. Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van wachtwoorden t.b.v. beveiliging. Webtail mag wachtwoorden aanpassen bij beveiligingsproblemen.
3.9. Webtail behoudt zich het recht voor hostingpakketten van andere wachtwoorden te voorzien of extra beveiligingssoftware te installeren bij aanhoudende problemen met de beveiliging.
3.10. Bij hacking van een hostpakket verplicht Webtail zich de software te verschonen binnen twee werkdagen. Reparatiewerkzaamheden zijn kosteloos tenzij het aantoonbaar is dat Klant de beveiling heeft verwaarloosd.

4. Hosting bij derden

4.1. Webtail levert Websites bij elke provider die voldoet aan de minimale eisen van PHP7.4 en SQL5. Klant is verantwoordelijk voor toegang (accounts), beveiliging en backups.
4.2. Voor de uitvoering van werkzaamheden is Klant verantwoordelijk voor toegang Webtail. Indien geen toegang tot CMS, FTP of Controlpanel mogelijk is, kunnen werkzaamheden niet uitgevoerd worden.
4.3. Klant is verantwoordelijk voor geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde updates updates van WordPress, thema’s en plugins.
4.4. Indien Webtail direct moet communiceren met een provider, worden de uren in rekening gebracht aan Klant volgens uurtarief (zie tarieven op webtail.nl).
4.5. Indien geleverde website e-mails verstuurd (webshop, formulieren) moet Klant van minstens één e-mailaccount de gegevens overdragen aan Webtail (gebruikersnaam, wachtwoord en serverinstellingen) voor het beveiligd versturen van e-mails.

5. E-mailpakket

5.1. Bij elk hostpakket van Webtail worden maximaal vijf e-mailaccounts aangemaakt die gebruikt kunnen worden door Klant. Webtail levert accountgegevens aan maar is niet verantwoordelijk voor de installatie van software op apparaten van Klant om e-mailaccounts te gebruiken.
5.2. Meer dan vijf e-mailaccounts per hostpakket zijn verkrijgbaar tegen meerprijs (zie tarieven op webtail.nl)
5.3. Bij gebruik van iMap bij e-mailaccounts (mails blijven op de server) is Klant zelf verantwoordelijk voor opschoning. Het volume van alle mailaccounts is geleverde opslag (standaard 5Gb) minus volume website.
5.4. Webtail is niet verantwoordelijk voor spam dat ontvangen wordt door e-mailaccounts. Indien gewenst kan een algemene spamfilter besteld worden tegen meerprijs (zie tarieven op webtail.nl). Deze spamfilter houdt 99% van het wereldwijde spamverkeer tegen.

6. Websites

6.1. Webtail bouwt websites in WordPress, een open-source systeem dat voortdurend ontwikkeld wordt. Bij oplevering en akkoord worden de gebruikte versies van WordPress, thema’s en plugins door Webtail opgeslagen.
6.2. Klant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar website (in tegenstelling tot bepalingen in het Nederlands Recht).
6.3. Klant is verantwoordelijk de kwaliteit van afbeeldingen, logo’s en video’s tenzij anders overeengekomen. Afbeeldingen en video’s zijn niet groter dan noodzakelijk voor een optimale en snelle weergave. Het bewerken van afbeeldingen en video’s door Webtail behoren niet tot standaard werkzaamheden (tenzij expliciet geoffreerd) en kunnen leiden tot extra kosten.
6.4. Webtail erkent en respecteert intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de woord- en beeldmerken van Klant. Het is Webtail verboden woord- en beeldmerken van Klant te gebruiken voor publicaties die buiten deze opdracht vallen, tenzij Klant hiertoe toestemming heeft gegeven.
6.5. Klant heeft altijd recht op een databestand met content en een kopie van eventueel maatwerk, ook bij de inschakeling van een andere leverancier. Deze materialen zijn kosteloos, maar eventuele overdracht zal in rekening worden gebracht.
6.6. Bij oplevering dient Klant de website functioneel te testen en gebreken per e-mail te melden binnen twee weken.

7. Wet op verwerking van persoonsgegevens

7.1. Webtail hanteert regels van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 zijn ingevoerd. Gegevens van klanten worden alleen gebruikt voor facturatie en noodzakelijk mededelingen. Op de website van webtail staat een privacyverklaring waarin staat hoe Webtail omgaat met persoonsgegevens.
7.2. Databases en websites worden fysiek geplaatst bij provider Easyhosting waardoor elke klant van Webtail een verwerkersovereenkomst met Easyhosting nodig heeft. De verwerkersovereenkomst is te vinden op: https://www.webtail.nl/downloads/Easyhosting_verwerkersovereenkomst.pdf
7.3. Webtail voert geen dataverwerkings-processen uit waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Ook niet in opdracht van Klant
7.4. Wanneer persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van een website (opgeslagen formulieren, inloggegevens of aankoopgegevens) en er is sprake van een datalek (onrechtmatige toegang en/of misbruik van middelen en gegevens) dan is Webtail verplicht dit te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur.

8. Situatiewijzigingen in bedrijf Klant

8.1. Indien bedrijf Klant alle activiteiten stopt en de website(s) niet langer nodig zijn, dient de opzegtermijnen in acht te worden genomen (2 maanden voor domeinen, 1 maand voor hosting en hosting gerelateerde producten).
8.2. Indien Klant een bedrijfsonderdeel verkoopt waar de website(s) een onderdeel van is, dienen de nieuwe contactgegevens voor de opzegtermijnen te worden aangeleverd aan Webtail opdat er voldoende tijd is voor het maken van nieuwe afspraken met de nieuwe eigenaar. Voor het wijzigen van eigendomsgegevens domeinen worden kosten in rekening gebracht afhankelijk van de landcode van een extentie.
8.3. Ook wanneer Klant het gehele bedrijf verkoopt, is voorwaarde 8.2 van kracht.

9. Verhuizing domeinen en websites

9.1. Klant heeft in alle gevallen het recht op medewerking van Webtail bij het verhuizen van domeinen en hostpakketten naar andere leveranciers. De gemaakte uren zullen per situatie verschillen en worden vooraf in rekening gebracht.
9.2. Bij verhuizing van websites naar externe leveranciers mogen licenties op naam van Webtail niet verhuisd worden. Webtail verplicht zich de juiste gegevens te verstrekken zodat Klant eigen Licenties kan aanschaffen.
9.3. Bij verhuizing van websites naar externe leveranciers vervallen alle onderhoudsverplichtingen van Webtail.
9.3. Direct na verhuizing van websites naar externe leveranciers dient Klant alle vermeldingen, contactgegevens en e-mailadressen van Webtail te verwijderen.

10. Financiële afhandeling

10.1. De kosten van periodieke pakketten (domein, hosting, certificaten, etc.) worden altijd op de eerste van de maand op factuur verstuurd van de maand dat de betreffende periode ingaat, ongeacht andere kosten (bv. bouwkosten).
10.2. Aangevraagde werkzaamheden die minder dan één uur duren worden zonder offerte uitgevoerd. Werkzaamheden langer dan één uur worden in offerte per e-mail aangeboden en moeten door Klant akkoord gegeven worden. Indien korte werkzaam tesamen mnider dan één uur bedragen, worden ze pas gefactureerd  bij de eerstvolgende factuur van periodieke producten.
10.3. Maatwerk wordt altijd op de eerstvolgende 1e van de maand in rekening gebracht, ook wanneer het betreffende project nog niet klaar is, tenzij anders overeengekomen.
10.4. Bij oplevering van websites worden de projectkosten in rekening gebracht na publicatie of uiterlijk 1 maand na de overeengekomen publicatiedatum indien Klant in gebreke blijft m.b.t. afspraken, tenzij expliciet anders overeengekomen.
10.5. Webtail kent een betaaltermijn van 14 dagen op facturen tenzij anders is overeengekomen. Webtail houdt zich het recht voor periodieke producten op te shorten bij uitblijven van tijdige betaling.

Gedeponeerd onder KvKnr. 73759937 & gepubliceerd op 1 januari 2020