Webtail Internet Services, gevestigd aan Gloriantplantsoen 122, 2805XH Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
W: https://www.webtail.nl
A: Gloriantplantsoen 122, 2805XH Gouda
T: 06 2180 1023
Joost van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Webtail. Hij is te bereiken via info@webtail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Webtail verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (aanhef)
 • Adresgegevens (bij voorkeur bedrijfsadres)
 • Telefoonnummer (bij voorkeur bedrijfstelefoon)
 • E-mailadres (bij voorkeur bedrijfs-emailadres)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webtail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webtail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Webtail verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Webtail neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webtail) tussen zit.

Webtail gebruikt de volgende, lokale computerprogramma’s of -systemen

 • Office2007 (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
 • PoEdit (van geen belang voor persoonsgegevens)
 • Coffee Cup PHP Editor (van geen belang voor persoonsgegevens)
 • Photoshop (van geen belang voor persoonsgegevens)
 • Filezilla (toegang tot websites geplaatst bij Easyhosting, zie verwerkersovereenkomst)
 • Videopad (van geen belang voor persoonsgegevens)

Externe systemen gebruikt door Webtail

 • Google Analytics (analyse software waarin geen persoonsgegevens worden bijgehouden, IP-adressen zijn geanonimiseerd)
 • Google Webmasterhulpprogramma’s (analyse software waarin geen persoonsgegevens worden bijgehouden, IP-adressen zijn geanonimiseerd)
 • Easyhosting klantportaal (toegang tot gebruikergegevens bij Easyhosting, zie verwerkersovereenkomst)
 • Gmail en hotmail (wordt alleen gebruikt voor testdoeleinden zonder persoonsgegevens)
 • Webtail maakt geen gebruik van externe marketing tools zoals Mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webtail bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummers) niet langer dan één jaar na beëindiging van factuurrelatie.
IP-Adressen worden gebruikt voor uitsluiting van meetgegevens (Analytics) en worden na beëindiging van factuurrelatie automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webtail verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. BTW-aangifte).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Webtail gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens zijn gekoppeld aan jouw bedrijf, als contactpersoon van jouw bedrijf of werkgever.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webtail en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@webtail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Webtail wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webtail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Webtail via info@webtail.nl.

Webtail heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gegevensbestanden op lokale systemen van Webtail zijn beveiligd met kwalitatieve wachtwoorden.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS/SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding bij gebruik van formulieren op www.webtail.nl. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.